ಉತ್ತಮ ವೈಬ್ Good Vibe Lyrics In Kannada – Rahul Dit-O

ಉತ್ತಮ ವೈಬ್ Good Vibe Lyrics In Kannada sung by Rahul Dit-O. Good Vibe Lyrics In English is written by Rahul Dit-O. Good Vibe Lyrics  is music composed by Rahul Dit-O, DJ Letahl A.

Song Details 

Song Name :- Good Vibe
Singer: Rahul Dit-O
Composer: Rahul Dit-O, DJ Letahl A
Lyrics by: Rahul Dit-O

START 

Good Vibe Lyrics In Kannada

ನಾಮ್ ಹೂ ಬಳಸಿ

ಸ್ನೇಹಿತ ವಲಯ ಥಂಬಾನೆ ಚಿಖಿರೋಡು
ನ್ಯಾನ್ ಅಧ್ರಸ್ತಾ ನೀವೆಲ್ಲಾ ಸಿಕ್ಕಿರೋಡುಸುಟ್ಟಾ ಐಡಿ ಗೂಡ್ ಗುಡ್ ವೈಬ್

ಬುಲ್ಶಿಟ್’ಗೆಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ ವಿದಾಯ
ಹಂಚೀರ್ತಿವಿ ನಾವ್ ಮಾತ್ರ ಕಿರುನಗೆ
ಮಡೋಡಕ್ಕೆ ವೈಬ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ

ನಾಮ್ ಸುಟ್ಟಾ ಐಡಿ ಗೂಡ್ ಗುಡ್ ವೈಬ್
ಬುಲ್ಶಿಟ್’ಗೆಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ ವಿದಾಯ
ಹಂಚೀರ್ತಿವಿ ನಾವ್ ಮಾತ್ರ ಕಿರುನಗೆ
ಮಡೋಡಕ್ಕೆ ವೈಬ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ

ಒಳ್ಳೆಯ ವೈಬ್ ಅಸ್ಟೀನ್ ಬೆಕಿವಟ್ಟು
Negivity’gella swalpa break ivattu
ಒಳ್ಳೆಯ ಮನ್ಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳು aaguth’yaavattu
ಚಿಲ್ ಮಡೋರ್ಗೆಲಾ ಚೀರ್ಸ್ ಬಾಟಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಯೆಟ್ಟು

ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವಾಗ್ ಅವಾಗ್ ಮೀಟ್ ಮಡ್ಟಿವಿ
ಕುಶಿಯಾಡಾಗೆಲ್ಲಾ ಪಾನೀಯ ಹಕ್ತಿವಿ
ಜೋಥೆಲ್ ಜಾಲಿ ಯಾಗಿ ಸವಾರಿ ಹೊಗ್ಟಿವಿ
ನಾಮ್ ವಲಯ ’ಕಾಲ್ಡೋಗ್ಟಿವಿ

ನಾವ್ ಒಲೆಡು ಮದ್ದಿದ್ದಿವಾ? ಅಯ್ಯೋ ..
ನಾಂಗ್ ಒಲೆಡೆ ಅಗ್ತಿಡಿಯಾ ಆಯೆ ..
ನಾವ್ ನೀಯತ್ತಗಿಡ್ಡಿವಾ? ಅಯ್ಯೋ ..
ಆ ನಿಯಾಟ್ಟೆ ಕೈತಿದ್ದಿಯಾ ಆಯೆ ..

ಯೆಲ್ಲೆ ಇರು ಹೆಂಗೆ ಇರು ಕುಶ್ ಕುಶಿಯಗಿರು
ಬಿಲಾಡಿರು ಬಿಡೋಗದಿರು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಯಾಗಿರು
ಕ್ಯಾಥಲ್ ಯೆಸ್ಟೆ ಕಟರ್ನಾಕ್ ಇಡ್ರು ಕೂಲ್’ಅಗಿರು
ಬೆಲಕಿಲ್ಲಾ ಆಂಡ್ರು ಬೆಲಿಥಿನಿ ಆಂಟಾ ಹೊಯ್ತಾ ಇರು

ನಿನ್ನಾ ನೋಡಿ ನಾಗೋರ್ ಮುಂಡೆ ನಾಗ್ ನಕ್ತಾ ಇರು
ಥಡ್ಯೋಕ್ ಯಾವನ್ ಕೈಯಾಲ್ ಅಗೋಡಿಲ್ಲಾ ನುಗ್ತಾ ಇರು
ಅವ್ರ್ ಅವರ್ ಮಾದಿದ್ ಅವ್ರಾವ್ರಿಜ್ ದ್ವೇಷ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡು
ಕರ್ಮವು ಬೂಮರಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಲುಟ್ಟೆ ಬಿಡು

ನಾಮ್ ಸುಟ್ಟಾ ಐಡಿ ಗೂಡ್ ಗುಡ್ ವೈಬ್
ಬುಲ್ಶಿಟ್’ಗೆಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ ವಿದಾಯ
ಹಂಚೀರ್ತಿವಿ ನಾವ್ ಮಾತ್ರ ಕಿರುನಗೆ
ಮಡೋಡಕ್ಕೆ ವೈಬ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ

ನಾಮ್ ಸುಟ್ಟಾ ಐಡಿ ಗೂಡ್ ಗುಡ್ ವೈಬ್
ಬುಲ್ಶಿಟ್’ಗೆಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ ವಿದಾಯ
ಹಂಚೀರ್ತಿವಿ ನಾವ್ ಮಾತ್ರ ಕಿರುನಗೆ
ಮಡೋಡಕ್ಕೆ ವೈಬ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ

# ಅಸಾಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ವೈಬ್
ಐಡೆ ನಾಮ್ ಜೋಥೆಲಿ ಅಗೋಡಿಲ್ಲಾ ನಾವು ಸೈಕ್
smoothag hogthide maga namdu life
ಕೆಟ್ಟ ವೈಬ್ ಜೆಲ್ಲಾ ಫಕ್ ಕೊಡಕಿಲ್ಲಾ ಇಗಾ ಸಮಯ

ನಾವ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಯಾಗಿದ್ದಿವಾ? ಅಯ್ಯೋ ..
ಆ ನೆಮ್ದಿ ನಾಮ್ಗ್ ಇಡಿಯಾ ಆಯೆ ..
ನಾವ್ ಇವತ್ ಬಡ್ಕಿಡ್ಡಿವಾ? ಅಯ್ಯೋ ..
ಬ್ಯಾರಿ ಕುಶೈನ್ ಹಂಚ್ದಿದ್ದಿವಾ ಆಯೆ ..

ಹ್ಯಾಂಚ್ಕೊಂಡ್ ತೆಳ್ಳನೋಡ್ ಸಹೋದರತ್ವ ಬ್ರೂಹೂ
ನೆಂಚ್ಕೋಲಾಕ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರೋಡ್ ಬ್ರೂಹೂ
ಜೋಥೆಲ್ ಇರ್ರ್ನಾಸ್ಟ್ ನಂಬ್ತಿರೋಡ್ ಬ್ರೂಹೂ
ನೂಟ್ಲ್ ಅಡೊರೆಲ್ಲಾ ನೂಹೂ ಬ್ರೂ

ಬಂದ್ ಹೊಡೊರೆಲ್ಲಾ ಥಾಗೊಂಡೋದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಡು
ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಅಸ್ತೆ ನಾಮತ್ರ ಮಿಕ್ಕಿರೋಧು

ನಾಮ್ ಸುಟ್ಟಾ ಐಡಿ ಗೂಡ್ ಗುಡ್ ವೈಬ್
ಬುಲ್ಶಿಟ್’ಗೆಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ ವಿದಾಯ
ಹಂಚೀರ್ತಿವಿ ನಾವ್ ಮಾತ್ರ ಕಿರುನಗೆ
ಮಡೊಡಕೆ ವೈಬ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ

ನಾಮ್ ಸುಟ್ಟಾ ಐಡಿ ಗೂಡ್ ಗುಡ್ ವೈಬ್
ಬುಲ್ಶಿಟ್’ಗೆಲ್ಲಾ ಗೂಡ್ ವಿದಾಯ
ಹಂಚೀರ್ತಿವಿ ನಾವ್ ಮಾತ್ರ ಕಿರುನಗೆ
ಮಡೊಡಕೆ ವೈಬ್ ಅನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ

ಉತ್ತಮ ವೈಬ್
ಉತ್ತಮ ವೈಬ್

ಗೂಡ್ ಗುಡ್ ವೈಬ್
ಗೂಡ್ ಗುಡ್ ವೈಬ್

Good Vibe Lyrics In English

Nam sutta ide gooood good vibe
Bullshit’gella gooood good bye
Hanchtirtivi naav only smile
Kill madodakke vibe don’t don’t try

Nam sutta ide gooood good vibe
Bullshit’gella gooood good bye
Hanchtirtivi naav only smile
Kill madodakke vibe don’t don’t try

Namge good vibe astene bekivattu
Negetivity’gella swalpa break ivattu
Good mansiddre good things aaguth’yaavattu
Chill madorgelaa cheers bottoms up yettu

Friends avag avag meet madtivi
Kushiyaadagella drink haaktivi
Jothel jolly yaagi ride hogtivi
Nam zone’alle kaldhogtivi

Naav olledu maadiddiva? aye..
Namg ollede agtidiya aye..
Naav neeyattaagiddiva? aye..
Aa niyatte kaaithiddiya aye..

Yelle iru henge iru kush kushiyagiru
Biladiru biddogadiru busy yagiru
Kathle yeste katarnaak iddru cool’aagiru
Belakilla andru belithini anta hoithaa iru

Ninna nodi nagor munde nag nagtaa iru
Thadyok yaavan kaiyyal aagodilla nugtha iru
Avr avr maadidh avr’avrige hate pakkakkidu
Karma is a boomarang nodkolutte bidu

Nam sutta ide gooood good vibe
Bullshit’gella gooood good bye
Hanchtirtivi naav only smile
Kill madodakke vibe don’t don’t try

Nam sutta ide gooood good vibe
Bullshit’gella gooood good bye
Hanchtirtivi naav only smile
Kill madodakke vibe don’t don’t try

#Asali good good good vibe
Ide nam jotheli agodilla naavu psych
smooothag hogthide maga namdu life
bad vibe gella fuck kodakilla iga time

Naav happy yagiddiva? aye..
Aa Nemdhi namg idiya aye..
Naav ivath badhkiddiva? aye..
Bari kushine hanchthiddiva aye..

Hanchkond thinnodh brotherhood brooooooo
Nenchkolak’alla friends irodh brooooooo
Jothel irornaste nambthirodh broooooo
Nootl adorella nooooo use brooooo

Friend circle thumbane chikdhirodu
Nan adhrusta neevella sikkirodu
Bandh hodorella thagondodru kottirodhu
Much love aste nammatra mikkirodhu

Nam sutta ide gooood good vibe
Bullshit’gella gooood good bye
Hanchtirtivi naav only smile
Kill madodakke vibe don’t don’t try

Nam sutta ide gooood good vibe
Bullshit’gella gooood good bye
Hanchtirtivi naav only smile
Kill madodakke vibe don’t don’t try

Good Vibe
Good Vibe

Gooood Good Vibe
Gooood Good Vibe

END 

More Song For You 

MASS BARIYANI LYRICS
EK BAAT HAI LYRICS

VIDEO :- ಉತ್ತಮ ವೈಬ್ Good Vibe Lyrics In Kannada

Leave a Comment